Fotostrada.pl
Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego Fotostrada.pl

 

§ 1

 

Słownik pojęć:

 1. Sprzedawca – Cyfrowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Łostowicka 25A, zarejestrowaną w KRS pod numerem 0000293552, numerem NIP 5833003628, z kapitałem zakładowym 2.050.000 PLN.
 2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.fotostrada.pl.
 3. Kupujący – każdy podmiot składający Zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
 5. Regulamin – niniejszy regulamin.
 6. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
 7. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności sprzęt fotograficzny.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.
 9. Newsletter – elektroniczna forma biuletynu rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej do Kupujących oraz innych użytkowników Sklepu.

 

§ 2

 

Postanowienia ogólne:

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu.
 2. Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www (lub też telefonu).
 3. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Kupującego, uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Kupujący i obciążają go osobiście.
 4. Sprzedawca może porozumiewać się z Kupującym, a Kupujący ze Sprzedawcą poprzez pocztę e-mail (fotostrada@fotostrada.pl), telefonicznie pod numerami +48 22 213-39-09, i 601-428-515 (od poniedziałku do soboty w godz. 10:00-18:00) oraz osobiście i pisemnie listem na adres Sklepu.
 5. Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Kupującego.
 6. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.
 7. Wszystkie Towary prezentowane na stronie Sklepu są wolne od wad.
 8. W komisie Sklepu znajdującym się w zakładce „Komis” Sprzedawca oferuje Towary używane, sprawne i pozbawione wad prawnych. Dokonana przez Sprzedawcę ocena stanu tego Towaru znajduje się w opisie na karcie każdego Towaru.
 9. Sprzedawca umożliwia Kupującemu wypożyczenie Towaru na odrębnych zasadach.
 10. Ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 11. Sprzedawca dokonuje sprzedaży za pośrednictwem Sklepu na terenie Polski i Unii Europejskiej.
 12. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone.
 13. W celu pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu, Kupujący może dokonać Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego. Rejestracja jest jednorazowa i nie jest konieczna do składania Zamówień w Sklepie. Kolejne Zamówienia zarejestrowanego Kupującego realizowane są na podstawie logowania Kupującego do serwisu Sklepu.
 14. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o Towarze).
 15. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Konsumencie, rozumie się przez to także osobę fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zgodnie z art. 3855, 5564, 5565 Kodeksu cywilnego oraz art. 7aa ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).
 16. Postanowienia § 2 ust. 15 Regulaminu nie znajduje zastosowania do postanowień § 1 ust. 4, § 4 ust. 7, § 5 ust. 12 i 13 Regulaminu.


§ 2a

 

Polityka publikowania opinii:

 1. Sprzedawca umożliwia zamieszczanie oraz dostęp do zamieszczonych przez Konsumentów opinii o Towarze.
 2. Sprzedawca nie zapewnia, aby publikowane opinie pochodziły od Konsumentów, którzy używali danego Towaru lub go nabyli, chyba że z informacji zawartej na stronie Sklepu wyraźnie wynika, że dana opinia pochodzi od Konsumenta, który używał danego Towaru lub go nabył (opinia została zweryfikowana).
 3. Sprzedawca może weryfikować, czy dana opinia pochodzi od Konsumenta, który używał danego Towaru lub go nabył, w szczególności poprzez sprawdzenie historii zakupów Konsumenta, zarchiwizowanych w systemie informatycznym Sklepu albo też kontakt z Konsumentem w formie co najmniej dokumentowej.
 4. Sprzedawca nie ingeruje w treść zamieszczonych opinii, zamieszcza zarówno te pozytywne, jak i negatywne.
 5. Opinie nie są sponsorowane i nie mają na nie wpływu stosunki umowne ze Sprzedawcą, chyba że z informacji zawartej na stronie Sklepu wyraźnie wynika, że dana opinia jest sponsorowana.

 

 

§ 3

 

Składanie Zamówień:

1. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień za pośrednictwem serwisu Sklepu wypełniając interaktywny formularz Zamówienia (dodając wybrany Towar poprzez przycisk „Do koszyka”, po czym przechodząc do zakładki „Złóż zamówienie” i wykonując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane na stronie komunikaty i informacje, aż do kliknięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”).

 

2. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje:

 • niezwłocznie (w ciągu 1 dnia roboczego) e-mail zawierający wszystkie istotne warunki zamówienia,
 • w ciągu maksymalnie 3 (trzech) dni roboczych otrzymuje informację poprzez e-mail, zawierającą wszystkie istotne warunki umowy sprzedaży, potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji i zawarcie umowy sprzedaży towarów, przy czym brak otrzymania przez Kupującego w ww. terminie niniejszej informacji skutkuje zawarciem umowy sprzedaży towarów wraz z upływem ww. terminu.

 

3. Anulowanie lub modyfikacja Zamówienia jest możliwa przez Kupującego do czasu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą najszybciej jak to jest możliwe (e-mailem lub telefonicznie). Nie narusza to w żaden sposób praw Konsumentów do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od odebrania towaru.

 

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:

1. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze 52 1090 1098 0000 0000 0903 8942

2. pośrednictwem systemu elektronicznych płatności Blue Media S.A., w tym kart płatniczych Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.

3. kartą płatniczą przy odbiorze w salonach stacjonarnych Sprzedawcy,

4. gotówką za pobraniem do rąk kuriera lub przy odbiorze osobistym w salonach stacjonarnych,

5. za pośrednictwem systemu płatności ratalnej eraty.pl (świadczonych przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c, 53-611 Wrocław),

6. za pośrednictwem systemu płatności ratalnej obsługiwanej przez Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzib ul. Legnicka 48 bud C-D 54-202 Wrocław

7. leasing za pośrednictwem Leaselink Sp. z o.o. ul. Grochowska 306/308 03-840 Warszawa

 

5. Kupujący dokonujący zapłaty przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych powinien zapłacić za Towar wraz kosztami dostawy w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od otrzymania informacji określonej zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.

 

6. Za skorzystanie z określonych sposobów realizacji płatności Sprzedawca może żądać od Kupującego dodatkowej opłaty. Opłata ta nie przewyższa kosztów poniesionych z tego tytułu przez Sprzedawcę.

 

7. Informacje o kosztach dostawy są uwidaczniane w procedurze składania Zamówienia (w interaktywnym formularzu). Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Kupującego (z wyjątkiem osobistego odbioru Towaru, gdzie koszty te dla Kupującego wynoszą 0,00 zł).

 

§ 4


Realizacja Zamówień:

 1. Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu interaktywnego formularza albo przy składaniu Zamówienia pocztą elektroniczną prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji).
 2. W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia interaktywnego formularza Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia. Jeśli Zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 5 (pięciu) dni z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
 3. Procedura realizacji Zamówienia zostaje uruchomiona po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji; w przypadku Zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych – następuje to nie wcześniej niż po zaksięgowaniu zapłaty ceny na koncie Sprzedawcy.
 4. W sytuacji gdy w ramach jednego Zamówienia Kupujący dokonał zakupu Towarów o różnym terminie realizacji, Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla Towaru o najdłuższym terminie.
 5. Towar dostarczany jest Kupującemu zazwyczaj w terminie od 1 do 7 dni licząc od momentu rozpoczęcia realizacji Zamówienia.
 6. W przypadku ewentualnego dłuższego czasu realizacji Zamówienia Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany – jednocześnie Sprzedawca wskazuje nowy termin realizacji Zamówienia.
 7. Jeżeli Kupującym jest Konsument, Sprzedawca wydaje Towar Kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.
 8. Dowodem dokonania zakupu jest paragon, faktura VAT lub paragon/faktura-procedura marża (na Towar w zakładce „Komis”), które Kupujący otrzymuje wraz z Towarem lub w oddzielnej przesyłce.
 9. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów poprzez firmę kurierską lub do Paczkomatów InPost. Możliwy jest także odbiór osobisty przez Kupującego w salonach stacjonarnych Sprzedawcy.
 10. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Kupującego w procedurze składania Zamówienia miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).
 11. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

 

§ 5

Zgodność Towaru z umową, rękojmia, gwarancja:

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za zgodność Towaru z umową na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności w przepisach rozdziału 5A tej ustawy.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego nieposiadającego statusu Konsumenta za wady Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC.
 3. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi lub braku zgodności Towaru z umową w ciągu 2 lat od dnia otrzymania towaru.
 4.  Reklamacja może być złożona pisemnie listem na adres Sprzedawcy lub za pomocą poczty e-mail: fotostrada@fotostrada.pl.
 5. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w jej sprawniejszym rozpatrzeniu.
 6. Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, numeru Zamówienia, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii.
 7. Reklamacje złożone przez Kupującego nieposiadającego statusu Konsumenta, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.
 8. W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji – Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym w sposób wskazany w § 2 ust. 4 Regulaminu.
 9. Konsument udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie; Sprzedawca odbiera od Konsumenta Towar na swój koszt (dotyczy Towarów zakupionych od 1 stycznia 2023 r.).
 10. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do Sprzedawcy.
 11. Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 12. Sprzedawca wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów z Konsumentem. Z zamiarem polubownego rozwiązania sporu Konsument może zwrócić się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa.
 13. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), narzędziem służącym pozasądowemu rozstrzyganiu sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między Konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE jest platforma ODR (Online Dispute Resolution). Jest ona dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter bezpłatny i dobrowolny.
 14. Konsument może wykonywać uprawnienia z tytułu braku zgodności Towaru z umową niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
 15. Uprawnienia Konsumenta z tytułu braku zgodności Towaru z umową nie ograniczają jego uprawnień wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w oświadczeniu gwarancyjnym, o ile takie oświadczenie zostanie złożone.
 16. Sposób realizacji gwarancji jest ustalony przez gwaranta w oświadczeniu gwarancyjnym.§ 6


Odstąpienie od umowy:

 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Odstępując od umowy sprzedaży Towaru Konsument może posłużyć się wzorem oświadczenia znajdującym się poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe.

Załącznik nr 2 - do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

- (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- (*) Niepotrzebne skreślić

 

Adresat:

Cyfrowe.pl

adres: ul. Łostowicka 25A, 80-121 Gdańsk

tel.: +48 22 213-39-09, +48 22 213-39-08, 601-428-515

e-mail: fotostrada@fotostrada.pl

 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*) umowy dostawy następujących towarów (*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

…………………………………………………………………………………………

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

…………………………………………………………………………………………

 

Adres konsumenta(-ów)

…………………………………………………………………………………………

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany
w wersji papierowej)

............................................................................

 

Data

…………………………………………………………………………………………

 

Ponadto podaję numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot pieniędzy (nieobowiązkowe, ale znacznie przyspieszy zwrot)

…………………………………………………………………………………………

 

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

4. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy.

7. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie. W przypadku płatności za pobraniem, zwrot płatności następuje przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta, co nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi kosztami.

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.

10. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

 

§ 7


Ochrona danych osobowych i prywatności oraz Newsletter:

 1. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych, prywatności i plików cookies zawarte są w zakładce „Polityka prywatności”.
 2. Zapisując się do Newslettera w Sklepie użytkownik Sklepu wyraża zgodę na wykorzystywanie e-maila podanego przez użytkownika do informowania go o nowościach, promocjach i rabatach.
 3. W każdej chwili użytkownik Sklepu ma prawo zrezygnować z Newslettera. Aby zażądać wypisania z Newslettera, wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres: fotostrada@fotostrada.pl, lub złożyć taką dyspozycję w siedzibie
 4. Sprzedawcy, co będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.
 5. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Sprzedawcy na adres e-mail: fotostrada@fotostrada.pl.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 7. Administratorem danych osobowych przekazanych przez użytkownika Sklepu podczas korzystania z Newslettera jest Sprzedawca.
 8. Dane osobowe użytkownika Sklepu przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera „Polityka prywatności”. zamieszczona w Sklepie.

 

§ 8


Postanowienia końcowe:

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.
 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronach Sklepu fotostrada.pl (zakładka „Regulamin”) i obowiązuje w niniejszej wersji od 1.01.2023 r. Regulamin obowiązujący od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2022 r. jest do pobrania tutaj.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej umowy następuje poprzez:
 • udostępnienie Regulaminu na zasadach określonych w § 8 ust. 3 Regulaminu,
 • przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail, dołączanie do przesyłek dowodu zakupu.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium