Fotostrada.pl
Regulamin promocji 450zł przy zakupie aparatu z obiektywem

 

 

Promocja Cashback obiektywów „Welcome-to-Alpha” — regulamin

 1. Organizatorem promocji Cashback obiektywów „Welcome-to-Alpha” („Promocja”) jest spółka Sony Europe B.V. z siedzibą w The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, Wielka Brytania („Sony”). Uprzejmie prosimy o nieprzesyłanie formularzy zgłoszeń na powyższy adres, ponieważ nie zostaną one rozpatrzone. Zgłoszeń należy dokonywać wyłącznie na stronie internetowej wskazanej w punkcie 7.

 

 1. Niniejsza Promocja jest adresowana do konsumentów; może w niej wziąć udział tylko pierwszy nabywca produktu, w tym zawodowy fotograf lub autor filmów. Z oferty tej nie mogą skorzystać osoby prawne, organizacje i instytucje, jak również odsprzedawcy. Aby dokonać zgłoszenia w ramach Promocji, trzeba mieć ukończone 18 lat.

 

 1. Promocja dotyczy wyłącznie zakupu nowych produktów (a więc nie produktów używanych, zwróconych lub odnowionych), które zostały dostarczone i były dystrybuowane przez Sony na terytorium Polski

 

 1. Aby uniknąć rozczarowania, należy starannie zapoznać się z niniejszym regulaminem i zweryfikować, że spełnione są wszystkie zawarte w nim wymogi.

Zakres

 1. Z Promocji polegającej na otrzymaniu rabatu cashback na zakupione obiektywy Sony mogą skorzystać klienci, którzy albo (a)  zakupili aparat Sony ILCE-6000, ILCE-6100, ILCE-6400, ILCE-6600, ILCE-7M2, ILCE-7M3, z serii ILCE-7R, z serii ILCE-7S lub z serii ILCE-9 („Kwalifikujące się aparaty”) do 31 marca 2021 r. (włącznie), zarejestrowali Kwalifikujący się aparat w serwisie My Sony między 12 października 2020 r. a 15 czerwca 2021 r. (włącznie) („Kwalifikujący się nowi klienci”),

 

ALBO (b)  nabyli i zarejestrowali Kwalifikujący się aparat nie później niż 11 października 2020 r.i nie zarejestrowali w serwisie My Sony zakupu żadnego obiektywu Sony w ciągu poprzednich 12 miesięcy (od 11 października 2019 r.) („Kwalifikujący się obecni klienci”).

 

Zgłoszenia „Kwalifikujących się nowych klientów” i „Kwalifikujących się obecnych klientów” będą rozpatrzone pod warunkiem, że zostaną im nadane kody uczestnictwa, przesyłane e-mailem z My Sony zgodnie z punktem 8 poniżej.

 

 1. Kwalifikujący się obecni klienci i Kwalifikujący się nowi klienci będą uprawnieni do ubiegania się o rabat promocyjny cashback w wysokości 450 PLN na wymienione poniżej obiektywy („Obiektywy objęte Promocją”) zakupione w okresie od 12 października 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. (włącznie) (przy założeniu, że Obiektyw objęty Promocją został zakupiony razem z odpowiednim Kwalifikującym się aparatem lub po zakupie takiego aparatu), zgodnie z postanowieniami pozostałej części niniejszego Regulaminu.

 

Kwalifikujące się obiektywy:

SEL2470GM / SEL1635GM / SEL70200GM / SEL85F14GM / SEL100400GM / SEL100F28GM / SEL24F14GM / SEL135F18GM / SEL1224GM

SEL200600G / SEL50F14Z / SEL1224G / SEL1635Z / SEL2470ijZ / SEL70200G / SEL55F18Z / SEL90M28G / SEL24105G / SEL70300G / SEL20F18G / SEL35F14Z / SEL24240 / SELP28135G / SEL1670Z / SEL24F18Z / SEL1655G / SEL70350G

Dokonywanie zgłoszeń

 1. Zgłoszenia w sprawie rabatu promocyjnego cashback na obiektyw(y) należy dokonać online pod następującym adresem URL: https://www.sony.pl/promo/welcome-to-alpha .

 

 1. Do zgłoszenia udziału w niniejszej Promocji wymagany będzie poprawny kod promocyjny. Kwalifikujący się nowi klienci otrzymają trzy niezależne kody promocyjne w jednym e-mailu z My Sony po tym, jak zarejestrują Kwalifikujący się aparat przez My Sony w okresie wskazanym w punkcie 5(a) powyżej. Kwalifikujący się obecni klienci automatycznie otrzymają jeden e-mail z trzema niezależnymi kodami do 12 października 2020 r. Każdy kod można wykorzystać tylko raz.

 

 1. Do dokonania zgłoszenia w sprawie rabatu promocyjnego cashback niezbędne jest konto My Sony. Podczas dokonywania zgłoszenia wymagane będzie przesłanie drogą elektroniczną (i)  zdjęcia białej naklejki z widocznymi kodami kreskowymi, modelem i numerem seryjnym Obiektywu objętego Promocją, przy czym naklejka ta musi być WYCIĘTA z opakowania obiektywu, (ii)  kopii wydruku dowodu zakupu Obiektywu objętego Promocją / faktury na Obiektyw objęty Promocją z wyraźnym określeniem nazwy sprzedawcy, nazwy produktu oraz daty zakupu i (iii)  poprawnego kodu promocyjnego. Nie będą przyjmowane potwierdzenia zamówień złożonych przez Internet ani dowody zakupu wypisane odręcznie. Jeśli dokument zakupu będzie fałszywy, przerobiony lub spreparowany, zostanie odrzucony, a zgłoszenie zostanie uznane za fałszywe. Sony zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji i/lub dokumentów w celu weryfikacji prawidłowości zgłoszeń.

 

 

 1. Przyjmowanie formularzy zgłoszeń dotyczących niniejszej Promocji Cashback trwa do północy (czasu środkowoeuropejskiego) 31 lipca 2021 r. Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie, nie zostaną przyjęte.

 

Postanowienia ogólne odnoszące się do wszystkich wniosków o rabat promocyjny Cashback

 

 1. Rabat promocyjny Cashback przysługuje wyłącznie na Obiektywy objęte Promocją, które były dostarczane i dystrybuowane przez firmę Sony za pośrednictwem autoryzowanych dealerów na terytorium Polski. Przed dokonaniem zakupu zalecane jest zweryfikowanie ze sprzedawcą, że zakup będzie spełniał wymagania zawarte w niniejszym Regulaminie. Lista sprzedawców uczestniczących w promocji jest zamieszczona w punkcie 29. niniejszego regulaminu. Sony nie ponosi odpowiedzialności za mylące deklaracje sprzedawcy w tej sprawie; ostateczna decyzja, czy sprzedawca jest autoryzowanym dealerem, należy do Sony. Dla uniknięcia wątpliwości: Sony nie będzie akceptować zgłoszeń dotyczących produktów zakupionych od innych zewnętrznych odsprzedawców działających na platformie Amazon Marketplace (bez względu na to, czy chodzi o produkty nowe, czy używane), chyba, że są oni zamieszczeni na liście sprzedawców uczestniczących w promocji. Sony nie będzie akceptować zgłoszeń dotyczących produktów zakupionych przez serwis eBay (bez względu na to, czy chodzi o produkty nowe, czy używane).

 

 1. Rabat promocyjny Cashback nie przysługuje w odniesieniu do produktu, który nabywca zwrócił sprzedawcy, otrzymując zwrot zapłaconej kwoty. Aby monitorować zwroty produktów, firma Sony może weryfikować numery seryjne u sprzedawców. W przypadku wypłaty rabatu promocyjnego cashback za produkt, który został następnie zwrócony, firma Sony będzie uprawniona do odzyskania stosownej kwoty.

 

 1. Jedno zgłoszenie z jednym kodem promocyjnym może dotyczyć tylko jednego Obiektywu objętego Promocją. Klient może dokonać tylko jednego zgłoszenia dotyczącego danego modelu obiektywu, a ogółem maksymalnie trzech (3)  zgłoszeń dotyczących produktów. Kody rabatowe są przypisane do konkretnego odbiorcy. Nie można ich przekazywać stronom trzecim lub ponownie wykorzystywać.

 

 1. W razie gdyby przesłane zgłoszenie okazało się niekompletne, uczestnik zostanie poinformowany o tym fakcie drogą mailową i otrzyma wówczas czternaście (14) dni kalendarzowych na rozwiązanie wszelkich problemów oraz przesłanie poprawionych, prawidłowych dokumentów, które będą spełniać zdefiniowane tu wymogi.

 

 1. Przekazanie rabatu promocyjnego Cashback nastąpi w ciągu 28 dni od weryfikacji zgłoszenia i spełnienia wszystkich kryteriów. W razie gdyby dotrzymanie tego terminu było niemożliwe, rabat zostanie przekazany bezzwłocznie w terminie późniejszym.

 

 1. Rabat promocyjny Cashback zostanie przekazany przelewem bankowym do banku na terytorium Europy, o ile podano właściwe dane rachunku bankowego, a zdjęcia dowodu zakupu i numeru seryjnego są prawidłowe i czytelne. Zgłaszający otrzymają rabat promocyjny Cashback w walucie kraju, w którym został nabyty obiektyw. W przypadku wskazania rachunku bankowego prowadzonego przez bank z kraju innego niż kraj, w którym dokonano zakupu, zgłaszający akceptuje fakt, że otrzymana kwota może zależeć od lokalnej waluty oraz kursu wymiany z dnia wypłaty. Należy upewnić się, że bank przyjmuje płatności w walucie kraju zakupu. Sony nie będzie ponosić odpowiedzialności za przypadki nieprzyjmowania przez bank płatności w tej walucie, jak również za wszelkie powiązane prowizje bankowe, jakie mogą obowiązywać. Nie jest możliwe przekazanie rabatu promocyjnego cashback innym sposobem.

 

 1. Wymagany jest dostęp do szerokopasmowego Internetu. Szybkość łącza i pobierania muszą być wystarczające do wypełnienia formularza zgłoszenia. Sony nie będzie ponosić odpowiedzialności za wszelkie problemy techniczne, a także związane ze sprzętem, oprogramowaniem, serwerem, stroną internetową lub połączeniem z Internetem, które uniemożliwiają lub utrudniają udział w tej Promocji. Zwracamy uwagę, że w zależności od regulaminu korzystania z łącza internetowego dostawca Internetu może pobierać dodatkowe opłaty.

 

Postanowienia różne

 1. Zastrzega się prawo do wstrzymania i/lub odmowy wypłaty rabatu promocyjnego Cashback: (i)  w przypadku zgłoszeń udziału w niniejszej Promocji, jeśli zgłoszenia te wzbudzają podejrzenie fałszywości lub oszustwa, jak również zgłoszeń niespełniających wymogów niniejszego regulaminu, (ii)  w przypadku zgłoszeń z podanym numerem seryjnym, który został już wykorzystany we wcześniejszym zgłoszeniu w tej promocji lub (iii)  osobie, która podczas wcześniejszej promocji dokonała fałszywego zgłoszenia lub zgłoszenia w inny sposób naruszającego regulamin owej promocji. Sony zastrzega sobie prawo do podjęcia działań prawnych przeciw zgłaszającemu, który świadomie dokonuje fałszywego zgłoszenia.

 

 

 1. Wszystkie produkty Sony mogą podlegać ograniczeniom dostępności.

 

 1. Udział w innej promocji Sony połączony z dokonaniem zgłoszenia w sprawie rabatu cashback na Obiektyw objęty Promocją nie wyklucza udziału tej Promocji obiektywów Welcome-to-Alpha.

 

 1. Nie istnieje możliwość zamiany rabatu promocyjnego Cashback na gotówkę, kredyt lub produkt.

 

 1. W razie pytań dotyczących zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 223060694 lub poprzez naszą stronę internetową www.sony.pl/cashback/di/contact

 

 1. Wszystkie instrukcje zawarte w formularzu zgłoszeniowym stanowią część niniejszego Regulaminu.

 

 1. Przesłanie zgłoszenia w sprawie rabatu promocyjnego Cashback będzie uważane za równoznaczne z przeczytaniem i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu oraz przeczytaniem polityki prywatności Sony, z którą można się zapoznać pod adresem https://www.sony.pl/eu/pages/privacy/pl_PL/privacy_overview.html

 2. Przekazane przez uczestników dane osobowe będą przetwarzane przez spółkę Sony Europe B.V. oraz jej zewnętrznego usługodawcę w celach związanych z administrowaniem niniejszą promocją. W razie potrzeby Sony może udostępniać dane sprzedawcom i innym podmiotom zewnętrznym w celu weryfikacji zgłoszeń i zapobiegania fałszywym zgłoszeniom (i/lub informowania o nich).

 

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu, w jaki wykorzystujemy dane osobowe, prosimy o kontakt poprzez formularz zamieszczony na stronie http://services.sony.pl/support/pl/contacts/pim/email

 

 1. Niniejsza Promocja będzie podlegać prawu kraju zamieszkania uczestnika i zgodnie z nim interpretowana, a strony niniejszym poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów tego samego kraju.

 

 1. Lista autoryzowanych dealerów objętych promocją:

4Vision

Studiotech

AB Foto

Aster / Fotostrada.pl

Beiks

CEWE (Fotojoker)

Cyfrowe.pl

E-OKO

Fotoaparaciki

Fotoforma

Foto-Plus

Komputronik

Media Expert

Media Markt

RobimyTV

RTV Euro AGD

Sony Center & scentre.pl

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium