Fotostrada.pl
Regulamin Tamron 450zł

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „TAMRON ZWROT PIENIĘDZY 450 zł”


1. Okres obowiązywania promocji: od 01.10.2020 do 31.12.2020 r.


2. Organizatorem promocji jest: Focus Nordic AB Bergsjödalen 48415 68 Gothenburg / Szwecja (dalej „Organizator” lub „Administrator”)


3. Promocja dotyczy następujących modeli obiektywów Tamron z mocowaniami Sony FE (dalej jako „Produkty”):
17-28mm f/2.8 Di III RXD
28-75mm f/2.8 Di III RXD
70-180mm f/2.8 Di III VXD
28-200mm f/2.8-5.6 Di III RXD

4. Promocja polega na sprzedaży premiowej określonych obiektywów, w której premię za zakup Produktu stanowi prawo do żądania przekazania odpowiedniej nagrody.
Nagrodą jest zwrot kwoty 450 zł (dalej również jako “Nagroda”) zgodnie z niniejszym regulaminem.

5. Promocja dotyczy Produktów zakupionych w okresie od 01.10.2020 do 31.12.2020 r. (dalej jako „Okres Promocji“)

6. Aby wziąć udział w Promocji, należy nabyć Produkt w Okresie Promocji oraz zgłosić żądanie zwrotu najpóźniej do dnia 31.01.2021 r. włącznie.

7. Zwrot pieniędzy zostanie zrealizowany w PLN w ciągu 8 tygodni od momentu otrzymania dokumentów niezbędnych do dokonania zwrotu pieniędzy.

8. Importerem obiektywu musi być Focus Nordic AB a sam obiektyw musi zostać zakupiony u autoryzowanych dealerów.
Lista autoryzowanych dealerów znajduje się na stronie: https://www.tamron.eu/pl/gdzie-kupic/

9. Promocja nie dotyczy używanych obiektywów. Produktami objętymi promocją są wyłącznie nowe i oryginalne egzemplarze, które zostały zakupione w autoryzowanych
sklepach sprzedaży detalicznej (w tym internetowych) autoryzowanych dystrybutorów Produktów w Polsce. Zakup Produktu z rynku wtórnego; zakup Produktu
odnowionego („refurbished“) lub naprawionego; zakup Produktu od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej; zakup Produktu, który nie został
wprowadzony do obrotu w Polsce lub został nabyty za granicą (w tym przez Internet) albo też zakup Produktu, który został podrobiony lub w jakikolwiek sposób narusza
prawo własności intelektualnej Focus Nordic nie uprawnia do wzięcia udziału w Promocji.

10. W Promocji mogą wziąć udział zarówno pełnoletnie osoby fizyczne dokonujące zakupu Produktów w celach nie związanych z działalnością gospodarczą, czyli jako
konsumenci w rozumieniu przepisów art. 22 kodeksu cywilnego, jak i przedsiębiorcy będący użytkownikami końcowymi. Nie obejmuje przedsiębiorstw ani organizacji,
które zajmują się dystrybucją i odsprzedażą obiektywów.

11. Zwrot pieniędzy jest jednorazowy na każdy numer seryjny Produktu.

12. W celu zgłoszenia żądania przekazania Nagrody należy: Wypełnić wniosek o zwrot pieniędzy i przesłać zapisany wniosek w formie pliku elektronicznego (jpeg, pdf)
pocztą elektroniczną na adres: cashback@focusnordic.se lub wydrukowany wniosek zwykłą pocztą na adres:
Focus Nordic AB
TAMRON CASHBACK
Bergsjödalen 48
415 68 Gothenburg / Szwecja
W nieprzekraczalnym terminie 31.01.2021 r. włącznie.

13. Organizator zaleca wysyłanie wniosków za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: cashback@focusnordic.se i nie wysyłanie oryginalnych paragonów lub faktur.
Organizator nie zwraca żadnych dokumentów.

14. Wnioski o zwrot są dostępne pod adresem: www.tamron.pl

15. Szczegółowy opis promocji i folder informacyjny są dostępne pod adresem: www.tamron.pl

16. Wnioski o zwrot środków muszą dotrzeć do Focus Nordic do 31.01.2021 r. włącznie.

17. Jeśli uczestnik zgłosił żądanie przekazania Nagrody, uznaje się, że zapoznał się z niniejszym regulaminem oraz go zaakceptował.

18. Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) - administratorem danych osobowych
uczestników promocji jest : Focus Nordic AB Bergsjödalen 48415 68 Gothenburg / Szwecja (zwanym dalej „Administratorem” lub „Firmą”).

19. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych uczestników Promocji powinny być kierowane na adres Administratora

20. Dane osobowe uczestników promocji, wskazane w punkcie 12 regulaminu, zawarte także w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane
przez Administratora w następujących celach:
a. organizacji Promocji i wydania Nagrody, tj. w celu wykonania przyrzeczenia publicznego, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 c) RODO;
dane będą przechowywane przez czas: 1 roku od dnia zakończenia trwania promocji;
b. rozpatrywania reklamacji, na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu, którym jest zapewnienie prawidłowości wykonania promocji – art. 6 ust. 1 lit.
f) RODO, przez okres rozpatrywania reklamacji, przy czym w uzasadnionych przypadkach – dane osobowe uczestników promocji będą przechowywane do czasu
upływu terminów do dochodzenia roszczeń;
c. archiwizacji dokumentów rozliczeniowych, na podstawie przesłanki obowiązku prawnego – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
przez okres 5 lat po upływie roku, w którym nastąpiło zdarzenie związane z powstaniem obowiązku podatkowego;

21. Przekazanie Administratorowi przez uczestnika promocji jego danych osobowych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym (oznaczonych gwiazdką) jest dobrowolne,
ale niezbędne dla umożliwienia wydania Nagrody. Brak ich podania uniemożliwi uczestnikowi promocji otrzymania Nagrody. W pozostałym zakresie podanie danych
osobowych jest dobrowolne.

22. Dane osobowe uczestnika Promocji będą przekazane:
a. Administratorowi – w celu organizacji promocji, w tym m.in. wysyłki Nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji;
b. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
c. innym podmiotom w celu realizacji promocji i wykonywania obowiązków Administratora wynikających z niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisów
prawa tj. w szczególności podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www lub
wsparcia prawnego i księgowego.

23. Uczestnikowi promocji wobec przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora przysługuje prawo: dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o
ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

24. Uczestnik promocji ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

25. Uczestnik Promocji ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:
a. przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych,
a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją uczestnika promocji;
b. dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium