Regulamin Nikon Jestem Nowym Odkryciem

Regulamin promocji „Jestem nowym odkryciem”


§ 1.
Postanowienia ogólne


1. Organizatorem promocji pod nazwą „Jestem nowym odkryciem” (dalej „Promocja”) jest NIKON CEE GMBH, Wagenseilgasse 5-7, 1120 Wiedeń, Austria, NIP: 1070037144 działająca poprzez NIKON CEE GMBH Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, adres: 02-232 Warszawa, ul. Łopuszańska 38B, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000627240„Organizator”). Wybrane czynności związane z obsługą Promocji Organizator powierzył spółce Nairobia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-954 Warszawa, ul. Marconich 11/10 (dalej jako „Koordynator”).
2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W ramach przedmiotowej Promocji, dokonanie zakupu Produktu w rozumieniu niniejszego Regulaminu uprawnia do wzięcia udziału w Promocji trwającej w okresie od 15 października 2017 r. do 15 stycznia 2018 r. w odniesieniu do zakupów dokonywanych w sklepach stacjonarnych, oraz od godz. 00:01 w dniu 15 października 2017 r. do dnia 15 stycznia 2018 r. do godz. 23.59 w odniesieniu do zakupów dokonywanych w sklepach internetowych – decyduje data i godzina wysłania Zamówienia na serwer sklepu internetowego (dalej: „Okres Promocji”).
3. Organizator jest Przyrzekającym w zakresie wydania „rabatów promocyjnych” w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego (dalej „Rabat Promocyjny”)


§ 2.
Produkty Promocyjne


1. „Promocja” dotyczy zakupu wybranych modeli aparatów fotograficznych Nikon (korpus, oraz korpus i obiektyw; wskazane w Tabeli 2 w Załączniku 1) oraz wybranych obiektywów Nikkor (wskazane w Tabeli 1 w Załączniku 1) wymienionych w Załączniku nr 1 (dalej każdy z osobna jako „Produkt”).
2. „Promocją” objęty jest zakup fabrycznie nowego i oznakowanego „Produktu” oferowanego w oryginalnych opakowaniach zawierających nalepkę informacyjną „Importer: NIKON CEE GMBH Sp. z o.o. Oddział w Polsce” oraz kartę gwarancyjną producenta, dokonany w „Okresie Promocji” w sklepach stacjonarnych i internetowych znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz prowadzących sprzedaż detaliczną „Produktu” pochodzącego z dystrybucji Nikon CEE GMBH Sp. z o.o. Oddział w Polsce. „Organizator” zastrzega ograniczoną dostępność wybranych produktów oferowanych w ramach systemu selektywnej dystrybucji i będących obiektywami Nikkor, w rozumieniu ich dostępności wyłącznie w sklepie internetowym store.nikon.pl oraz w wybranych punktach handlowych (w tym sklepach internetowych) posiadających odpowiednią autoryzację. Informację o punktach handlowych, w których można dokonać zakupu „Produktu” uprawniającego do wzięcia udziału w „Promocji” można uzyskać na bieżąco pod nr telefonu wskazanym w § 8 punkt 2 Regulaminu. „Produkt” może być zakupiony samodzielnie lub w zestawie z innymi produktami oferowanymi przez „Organizatora” – również nabycie takiego zestawu uprawnia do udziału w „Promocji”. „Promocją” nie są objęte produkty pochodzące ze sprzedaży wtórnej (komisowej lub podobnej).
3. W przypadku zakupów dokonywanych w sklepie internetowym, nabywca powinien upewnić się przed dokonaniem zakupu, czy nabywany produkt spełnia kryterium „Produktu” w rozumieniu niniejszego Regulaminu, a w tym czy pochodzi z dystrybucji Nikon CEE GMBH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, a także zachować otrzymane od sprzedawcy potwierdzenie przyjęcia zamówienia dot. zakupu „Produktu” do realizacji.


§ 3.
Uczestnictwo w Promocji


W „Promocji” mogą uczestniczyć osoby/podmioty, które dokonały zakupu jako:
1.1. pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, dokonujące zakupu „Produktu” w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego, albo
1.2. przedsiębiorcy, bez względu na formę organizacyjno-prawną (w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną),
- posiadający miejsce zamieszkania albo/i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy w Okresie Promocji nabyli „Produkt” (dalej „Uczestnik”).


§ 4.
Zasady Promocji


1. Za zakup „Produktu” w „Okresie Promocji” oraz przy spełnieniu poniższych warunków, Uczestnikowi przysługiwać będzie „Rabat Promocyjny” zrealizowany poprzez zwrot części zapłaty na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
2. Do udziału w „Promocji” uprawnia „Kupon Promocyjny” dostępny w opakowaniach „Produktów” objętych „Promocją” lub wydrukowany po pobraniu ze strony www.nikon.pl/promocje (dalej: „Kupon Promocyjny”), jak również formularz rejestracji dostępny na www.nikon.pl/promocje.
3. Udział w „Promocji” wymaga od „Uczestnika” rejestracji na jeden z dwóch sposobów, poprzez:
3.1. Wysłanie w terminie do 15 lutego 2018 r. prawidłowo wypełnionego zgłoszenia do „Promocji” (podanie danych osobowych i złożenie wymaganych oświadczeń) dostępnego na stronie www.nikon.pl/promocje wraz z dołączonymi czytelnymi skanami/zdjęciami następujących dokumentów: paragonu lub faktury VAT dokumentującej zakup „Produktu” a w przypadku dokonania zakupu w sklepie internetowym dodatkowo
potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji; wypełnionej (z datą, pieczątką sklepu i numerem seryjnym urządzenia), oryginalnej karty gwarancyjnej firmy NIKON dołączonej do zakupionego „Produktu”. W przypadku, gdy podczas rejestracji „Uczestnik” jednorazowo dokonuje zgłoszenia zakupu więcej niż jednego „Produktu”, na każdy zgłaszany „Produkt” muszą przypadać dokumenty, o których mowa w zdaniu
poprzednim (z zastrzeżeniem, że jeden paragon/faktura VAT mogą dokumentować zakup więcej niż jednego „Produktu” oraz z zastrzeżeniem, że potwierdzenie przyjęcie zamówienia do realizacji w przypadku zakupów internetowych może dotyczyć więcej niż jednego „Produktu”). Za pomocą jednego formularza rejestracji „Uczestnik” może zgłosić do Promocji nie więcej niż 4 (cztery) „Produkty”.
3.2. Wysłanie w terminie do dnia 1 lutego 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) przesyłką rejestrowaną(„Organizator” rekomenduje list polecony) na adres Nairobia s p. z o . o ., u l. M arconich 1 1/10 0 2-954
Warszawa, z dopiskiem „Jestem nowym odkryciem”, jak niżej:
3.2.1. prawidłowo wypełnionego i podpisanego „Kuponu Promocyjnego”, który jest dostępny w opakowaniach lub wydrukowany ze strony www.nikon.pl/promocje. Przez prawidłowo wypełniony „Kupon Promocyjny” należy rozumieć oryginalny „Kupon Promocyjny” (ewentualnie dwa „Kupony Promocyjne” w sytuacji opisanej w punkcie 4 poniżej) wypełniony w sposób czytelny we wszystkich polach wskazanych jako obligatoryjne (podanie danych osobowych i złożenie wymaganych oświadczeń). Do „Kuponu Promocyjnego” „Uczestnik” powinien dołączyć:
3.2.2. czytelną kopię paragonu lub faktury VAT dokumentującą zakup zgłaszanego „Produktu” a w przypadku dokonania zakupu w sklepie internetowym dodatkowo potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji,
3.2.3. czytelną kopię wypełnionej (z datą, pieczątką sklepu i numerem seryjnym „Produktu”), oryginalnej karty gwarancyjnej firmy NIKON dołączonej do zakupionego „Produktu” będącego przedmiotem zgłoszenia, przy czym w przypadku, gdy podczas rejestracji „Uczestnik” jednorazowo dokonuje zgłoszenia zakupu więcej niż jednego „Produktu” na każdy zgłaszany „Produkt” muszą przypadać dokumenty, o których mowa powyżej (z zastrzeżeniem, że jeden paragon/faktura VAT może dokumentować zakup więcej niż jednego „Produktu” oraz z zastrzeżeniem, że potwierdzenie przyjęcie zamówienia do realizacji w przypadku zakupów internetowych może dotyczyć więcej niż
jednego „Produktu”). Za pomocą jednego „Kuponu Promocyjnego” „Uczestnik” może zgłosić do „Promocji” nie więcej niż 4 (cztery) „Produkty”.
4. Prawidłowe dokonanie czynności opisanych w § 3 punkt 3 podpunkt 3.1. albo 3.2. powyżej stanowi zgłoszenie „Uczestnika” w rozumieniu „Promocji” (dalej „Zgłoszenie”). Jeden zakupiony „Produkt” spełniający warunki opisane w niniejszym Regulaminie uprawnia „Uczestnika” do dokonania wyłącznie jednego „Zgłoszenia”, co oznacza, że jeśli „Uczestnik” dokona kolejnego „Zgłoszenia” tego samego „Produktu”, „Organizator” premiuje zakup takiego „Produktu” wyłącznie jeden raz. W przypadku, gdy w ramach jednego „Zgłoszenia” „Uczestnik”
jednorazowo dokumentuje zakup więcej niż jednego „Produktu”, „Organizator” premiuje zakup w ramach takiego „Zgłoszenia” każdego takiego „Produktu”, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z punktu 13 poniżej oraz z zastrzeżeniem, że na każdy „Produkt” objęty takim „Zgłoszeniem” muszą przypadać dokumenty, o których mowa w punkcie 3 powyżej.
5. W terminie 14 dni roboczych od dnia wpłynięcia „Zgłoszenia” od „Uczestnika” do „Organizatora”, „Koordynator” weryfikuje jego prawidłowość pod kątem jego prawdziwości, poprawności oraz kompletności.
6. „Koordynator” zastrzega sobie możliwość kontaktu z „Uczestnikiem” w każdym czasie w celu weryfikacji danych zawartych w „Zgłoszeniu”, nie tylko w przypadku powzięcia wątpliwości co do autentyczności i prawdziwości dokumentów przesłanych przez Uczestnika w „Zgłoszeniu”, w szczególności poprzez prawo żądania okazania oryginału paragonu lub faktury VAT dokumentującej zakup „Produktu”, jak również potwierdzenia faktu dokonania zakupu w punkcie handlowym. W takim przypadku, termin o którym mowa w punkcie 5 powyżej, może ulec wydłużeniu do 30 dni kalendarzowych.
7. W przypadku prawidłowej weryfikacji „Uczestnik” otrzyma od „Koordynatora” wiadomość SMS.
8. Zwrot kwoty „Rabatu Promocyjnego” w wysokości przysługującej „Uczestnikowi” dokonany zostanie po pozytywnej weryfikacji Zgłoszenia, nie później jednak niż w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r.
9. Zwrot kwoty Rabatu Promocyjnego nie przysługuje w przypadku odstąpienia przez „Uczestnika” od umowy sprzedaży „Produktu”. W przypadku pobrania kwoty rabatu i jednocześnie odstąpienia od umowy sprzedaży „Produktu”, kwota rabatu podlega zwrotowi w ciągu 30 dni na konto bankowe o numerze: 06 1140 1977 0000 5813 5900 1015, Nairobia sp. z o.o., ul. Marconich 11/10, 02-954 Warszawa, mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa
10. Kwota „Rabatu Promocyjnego” zwrócona „Uczestnikowi” w rozumieniu § 3 punkt 1.1 nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zwrot kwoty „Rabatu Promocyjnego” „Uczestnikowi” w rozumieniu § 3 punkt pkt 1.2 skutkuje powstaniem przychodu (obniżeniem kosztu zakupu „Produktu”) po stronie „Uczestnika” jeżeli dokonany zakup jest związany i wykorzystywany w działalności gospodarczej.
11. Jeśli w przypadku podania przez „Uczestnika” błędnych lub nieprawdziwych danych bankowych, adresowych i/lub kontaktowych, kontakt z takim „Uczestnikiem” lub wykonanie przelewu nie będzie możliwe, traci on prawo do uzyskania „Rabatu Promocyjnego”.
12. Zgłoszenie udziału w „Promocji” musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków „Zgłoszenia” udziału lub przesłanie „Zgłoszenia” po terminie spowoduje jego odrzucenie.
13. „Uczestnik” „Promocji” może uzyskać w „Promocji” „Rabaty Promocyjne” za zakup wszystkich „Produktów” z
listy podanej w Załączniku nr 1. z zastrzeżeniem, że maksymalnie za zakup 1 (jednej) sztuki każdego rodzaju „Produktu” z listy podanej w Załączniku nr 1.
14. Zgłoszenie większej ilości danego rodzaju „Produktu” niż wskazano to w punkcie 13 wyżej, nie uprawnia do otrzymania większej niż wskazana wyżej ilości „Rabatów Promocyjnych”. W przypadku zgłoszenia zakupu więcej niż jednej sztuki danego rodzaju „Produktu”, „Organizator” przyznana „Rabat Promocyjny” wyłącznie za jeden „Produkt” , o czym decyduje kolejność weryfikacji „Zgłoszeń” przez „Organizatora”.
15. „Organizator” nie wystawia faktur korygujących do udzielonego „Rabatu Promocyjnego”.


§ 5.
Rabat promocyjny


1. „Uczestnikowi”, który dokonał poprawnego „Zgłoszenia”, za zakup danego „Produktu” objętego „Zgłoszeniem” przysługiwać będzie zwrot kwoty pieniężnej („Rabat Promocyjny”) uzależnionej od rodzaju zakupionego „Produktu”, stosownie d o w wysokości w skazanej w Tabeli n r 1 z Załącznika nr 1 w odniesieniu do „Produktu” będącego obiektywem, oraz wysokości wskazanej w Tabeli nr 2 z Załącznika nr 1 w odniesieniu do „Produktu” będącego aparatem fotograficznym.
2. Maksymalna kwota „Rabatu Promocyjnego” w „Promocji” przyznana danemu „Uczestnikowi”, nie może być wyższa niż łączna suma zwrotów za 1 (jedną) sztukę wszystkich rodzajów „Produktów” z listy podanej w Załączniku nr 1.


§ 6.
Reklamacje


1. Wszelkie reklamacje związane z przebiegiem „Promocji” i w zakresie wadliwości wydania „Rabatu Promocyjnego” powinny być składane w formie pisemnej na adres Koordynatora: Nairobia sp. z o.o., ul. Marconich 11/10, 02-954 Warszawa, z dopiskiem „Jestem nowym odkryciem – REKLAMACJA”. W reklamacji „Uczestnik” powinien podać swoje imię i nazwisko oraz wskazać adres do korespondencji, a także żądanie i dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji, ponadto w przypadku wnoszenia reklamacji przez osobę nie będącą jej „Uczestnikiem”, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści następującej: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez NIKON CEE GMBH Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38 B, podanych przeze mnie dobrowolnie danych osobowych, w celu otrzymania odpowiedzi na reklamację zgłoszoną przeze mnie w promocji „Jestem nowym odkryciem”. Oświadczam, iż przyjmuję do
wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, żądania ich poprawiania i żądania ich usunięcia, a brak wyrażenia tej zgody uniemożliwia otrzymanie odpowiedzi na zgłoszoną w promocji reklamację”.
2. Reklamacje rozpatrywane będą przez „Koordynatora” w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania, a o wyniku rozpatrzenia reklamacji zainteresowany zostanie powiadomiony w tym terminie w formie pisemnej .


§ 7.
Przetwarzanie danych osobowych


1. Administratorem danych osobowych „Uczestników” jest NIKON CEE GMBH Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, adres: 02-232 Warszawa, ul. Łopuszańska 38B.
2. Dane osobowe „Uczestników” przetwarzane będą wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia „Promocji”.
3. „Organizator” powierzy przetwarzanie danych osobowych „Koordynatorowi” w celu przyjęcia „Zgłoszenia” oraz dokonania zwrotu „Rabatu Promocyjnego”, rozstrzygania reklamacji.
4. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zakres danych wskazany w „Zgłoszeniu” albo w reklamacji.
5. Podanie określonych danych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne w celu uczestniczenia w „Promocji” lub zgłoszenia reklamacji i otrzymania odpowiedzi na nią.
6. Za odrębną zgodą „Uczestnika” „Organizatorowi” przysługiwać będzie prawo przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.
7. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z dnia 28.06.2016 r., Dz. U. 2016 poz. 922). „Uczestnikowi” przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, jak również uzyskania informacji o przysługujących prawach w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
8. Zarówno w „Okresie Promocji”, jak i do upływu terminu, o którym mowa w § 4 pkt. 5 lub pkt. 6, Uczestnik jest obowiązany do informowania „Koordynatora” w formie pisemnej o zmianie danych osobowych podanych w „Kuponie Promocyjnym”, niezbędnych do realizacji „Rabatu Promocyjnego”.


§ 8.
Postanowienia końcowe


1. „Uczestnik” nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do „Rabatu Promocyjnego” na osobę trzecią.
2. Informacje dotyczące statusu swojego „Zgłoszenia” „Uczestnik” może uzyskać pod nr tel. +48 22 393-37-92 w dni robocze w godzinach 9:00-17:00 w okresie od 15 października 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. Opłata za połączenie jak za połączenie lokalne zgodnie z taryfą operatora z usług którego korzysta „Uczestnik”.
3. Pełna treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem: www.nikon.pl/promocje oraz w siedzibie „Organizatora” i „Koordynatora”. Podstawowe informacje o „Promocji” i jej zasadach zawarte będą w materiałach promocyjnych rozpowszechnianych przez „Organizatora” w związku z „Promocją”.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Załącznik nr 1.

 

Tabela 1.

KOD PRODUKTU

Obiektyw

Zwrot PLN Brutto

JAA818DA

AF-S NIKKOR 18–35mm f/3.5–4.5G ED

215

JAA806DB

AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR

330

JAA801DA

AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

430

JAA770DA

AF-S Zoom-Nikkor 17-35mm f/2.8D IF-ED

430

JAA131DA

AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED

650

JAA134DA

AF-S NIKKOR 35mm F1.4G

430

JAA804DA

AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED

215

JAA784DA

AF-S DX Zoom-Nikkor 12-24mm f/4G IF-ED

330

JAA830DA

AF-S NIKKOR 70-200 f/2.8E FL ED VR

650

JAA822DA

AF-S NIKKOR 200–500mm f/5.6E ED VR

430

JAA136DA

AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G

430

JAA343DA

AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED

430

JAA788DA

AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55mm f/2.8G IF-ED

430

JAA825DA

AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR

430

JAA014DA

AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G

100

 

Tabela 2.

 

Aparat

Zwrot PLN Brutto

NIKON D3400

215

NIKON D5600

430

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium