sklepy stacjonarne: Warszawa ul. Osowska 45/1: tel. 22 213 39 09
Warszawa BlueCity: tel. 22 311 71 37
Producenci
Produkt dnia

Nikon regulamin promocji „JESTEM ZATRZYMANYM WSPOMNIENIEM”

 

Regulamin promocji „JESTEM ZATRZYMANYM WSPOMNIENIEM”

 

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji pod nazwą „JESTEM ZATRZYMANYM WSPOMNIENIEM” (dalej „Promocja”) jest NIKON CEE GMBH, Wagenseilgasse 5-7, 1120 Wiedeń, Austria, NIP: 1070037144 działająca poprzez NIKON CEE GMBH Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, adres: 02-486 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 180, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000627240 (dalej „Organizator”). Wybrane czynności związane z obsługą Promocji Organizator powierzył spółce Nairobia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-954 Warszawa, ul. Marconich 11/10 (dalej „Koordynator”).

2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W ramach przedmiotowej Promocji, dokonanie zakupu Produktu w rozumieniu niniejszego Regulaminu uprawnia do wzięcia udziału w Promocji trwającej w okresie od 15 czerwca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. w odniesieniu do zakupów dokonywanych w sklepach stacjonarnych, oraz od godz. 00:01 w dniu 15 czerwca 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r. do godz. 23.59 w odniesieniu do zakupów dokonywanych w sklepach internetowych – decyduje data i godzina wysłania Zgłoszenia na serwer sklepu internetowego (dalej „Okres Promocji”).

3. Organizator jest Przyrzekającym w zakresie wydania „rabatów promocyjnych” w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego (dalej „Rabat Promocyjny”).

§ 2.

Produkty Promocyjne

1. „Promocja” dotyczy zakupu wybranych modeli aparatów fotograficznych Nikon (aparaty kompaktowe COOLPIX; korpus, oraz korpus i obiektyw; wskazane w Tabeli 2 w Załączniku 1) oraz wybranych obiektywów Nikkor (wskazane w Tabeli 1 w Załączniku 1) wymienionych w Załączniku nr 1 (dalej każdy z osobna jako „Produkt”).

2. „Promocją” objęty jest zakup fabrycznie nowego i oznakowanego „Produktu” oferowanego w oryginalnych opakowaniach zawierających nalepkę informacyjną „Importer: NIKON CEE GMBH Sp. z o.o. Oddział w Polsce” oraz kartę gwarancyjną producenta, dokonany w „Okresie Promocji” w sklepach stacjonarnych i internetowych znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz prowadzących sprzedaż detaliczną „Produktu” pochodzącego z dystrybucji Nikon CEE GMBH Sp. z o.o. Oddział w Polsce. „Organizator” zastrzega ograniczoną dostępność wybranych produktów oferowanych w ramach systemu selektywnej dystrybucji, w rozumieniu ich dostępności wyłącznie w sklepie internetowym store.nikon.pl oraz w wybranych punktach handlowych (w tym sklepach internetowych) posiadających odpowiednią autoryzację. Informację o punktach handlowych, w których można dokonać zakupu „Produktu” uprawniającego do wzięcia udziału w „Promocji” można uzyskać na bieżąco pod nr telefonu wskazanym w § 8 punkt 2 Regulaminu. „Produkt” może być zakupiony samodzielnie lub w zestawie z innymi produktami oferowanymi przez „Organizatora” – również nabycie takiego zestawu uprawnia do udziału w „Promocji”. „Promocją” nie są objęte produkty pochodzące ze sprzedaży wtórnej (komisowej lub podobnej).

3. W przypadku zakupów dokonywanych w sklepie internetowym, nabywca powinien upewnić się przed dokonaniem zakupu, czy nabywany produkt spełnia kryterium „Produktu” w rozumieniu niniejszego Regulaminu, a w tym czy pochodzi z dystrybucji Nikon CEE GMBH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, a także zachować otrzymane od sprzedawcy potwierdzenie przyjęcia zamówienia dot. zakupu „Produktu” do realizacji.

§ 3.

Uczestnictwo w Promocji

W „Promocji” mogą uczestniczyć osoby/podmioty, które dokonały zakupu jako:

1.1. pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, dokonujące zakupu „Produktu” w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, albo

1.2. przedsiębiorcy, bez względu na formę organizacyjno-prawną (w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną),

- posiadający miejsce zamieszkania albo/i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy w Okresie Promocji nabyli „Produkt” (dalej „Uczestnik”).

§ 4.

Zasady Promocji

1. Za zakup „Produktu” w „Okresie Promocji” oraz przy spełnieniu poniższych warunków, Uczestnikowi przysługiwać będzie „Rabat Promocyjny” zrealizowany poprzez zwrot części zapłaty na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

2. Do udziału w „Promocji” uprawnia „Kupon Promocyjny” dostępny w opakowaniach „Produktów” objętych „Promocją” lub wydrukowany po pobraniu ze strony www.nikon.pl/promocje (dalej: „Kupon Promocyjny”), jak również formularz rejestracji dostępny na www.nikon.pl/promocje.

3. Udział w „Promocji” wymaga od „Uczestnika” rejestracji na jeden z dwóch sposobów, poprzez:

3.1. Wysłanie w terminie do 31 września 2018 r. prawidłowo wypełnionego zgłoszenia do „Promocji” (podanie danych osobowych i złożenie wymaganych oświadczeń) dostępnego na stronie www.nikon.pl/promocje wraz z dołączonymi czytelnymi skanami/zdjęciami następujących dokumentów: paragonu lub faktury VAT dokumentującej zakup „Produktu” a w przypadku dokonania zakupu w sklepie internetowym dodatkowo potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji; wypełnionej (z datą, pieczątką sklepu i numerem seryjnym urządzenia), oryginalnej karty gwarancyjnej firmy NIKON dołączonej do zakupionego „Produktu”. W przypadku, gdy podczas rejestracji „Uczestnik” jednorazowo dokonuje zgłoszenia zakupu więcej niż jednego „Produktu”, na każdy zgłaszany „Produkt” muszą przypadać dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim (z zastrzeżeniem, że jeden paragon/faktura VAT mogą dokumentować zakup więcej niż jednego „Produktu” oraz z zastrzeżeniem, że potwierdzenie przyjęcie zamówienia do realizacji w przypadku zakupów internetowych może dotyczyć więcej niż jednego „Produktu”). Za pomocą jednego formularza rejestracji „Uczestnik” może zgłosić do Promocji nie więcej niż 4 (cztery) „Produkty”.

3.2. Wysłanie w terminie do dnia 31 września 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) przesyłką rejestrowaną („Organizator” rekomenduje list polecony) na adres Nairobia sp. z o. o., ul. Marconich 11/10 02-954 Warszawa, z dopiskiem „Nikon Cashback”, jak niżej:

3.2.1. prawidłowo wypełnionego i podpisanego „Kuponu Promocyjnego”, który jest dostępny w opakowaniach lub wydrukowany ze strony www.nikon.pl/promocje. Przez prawidłowo wypełniony „Kupon Promocyjny” należy rozumieć oryginalny „Kupon Promocyjny” (ewentualnie dwa „Kupony Promocyjne” w sytuacji opisanej w punkcie 4 poniżej) wypełniony w sposób czytelny we wszystkich polach wskazanych jako obligatoryjne (podanie danych osobowych i złożenie wymaganych oświadczeń). Do „Kuponu Promocyjnego” „Uczestnik” powinien dołączyć:

3.2.2. czytelną kopię paragonu lub faktury VAT dokumentującą zakup zgłaszanego „Produktu” a w przypadku dokonania zakupu w sklepie internetowym dodatkowo potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji,

3.2.3. czytelną kopię wypełnionej (z datą, pieczątką sklepu i numerem seryjnym „Produktu”), oryginalnej karty gwarancyjnej firmy NIKON dołączonej do zakupionego „Produktu” będącego przedmiotem zgłoszenia, przy czym w przypadku, gdy podczas rejestracji „Uczestnik” jednorazowo dokonuje zgłoszenia zakupu więcej niż jednego „Produktu” na każdy zgłaszany „Produkt” muszą przypadać dokumenty, o których mowa powyżej (z zastrzeżeniem, że jeden paragon/faktura VAT może dokumentować zakup więcej niż jednego „Produktu” oraz z zastrzeżeniem, że potwierdzenie przyjęcie zamówienia do realizacji w przypadku zakupów internetowych może dotyczyć więcej niż jednego „Produktu”). Za pomocą jednego „Kuponu Promocyjnego” „Uczestnik” może zgłosić do „Promocji” nie więcej niż 4 (cztery) „Produkty”.

4. Prawidłowe dokonanie czynności opisanych w podpunkt 3.1. albo 3.2. powyżej stanowi zgłoszenie „Uczestnika” w rozumieniu „Promocji” (dalej „Zgłoszenie”). Jeden zakupiony „Produkt” spełniający warunki opisane w niniejszym Regulaminie uprawnia „Uczestnika” do dokonania wyłącznie jednego „Zgłoszenia”, co oznacza, że jeśli „Uczestnik” dokona kolejnego „Zgłoszenia” tego samego „Produktu”, „Organizator” premiuje zakup takiego „Produktu” wyłącznie jeden raz. W przypadku, gdy w ramach jednego „Zgłoszenia” „Uczestnik” jednorazowo dokumentuje zakup więcej niż jednego „Produktu”, „Organizator” premiuje zakup w ramach takiego „Zgłoszenia” każdego takiego „Produktu”, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z punktu 13 poniżej oraz z zastrzeżeniem, że na każdy „Produkt” objęty takim „Zgłoszeniem” muszą przypadać dokumenty, o których mowa w punkcie 3 powyżej.

5. W terminie 14 dni roboczych od dnia wpłynięcia „Zgłoszenia” od „Uczestnika” do „Organizatora”, Koordynator” weryfikuje jego prawidłowość pod kątem jego prawdziwości, poprawności oraz kompletności.

6. „Koordynator” zastrzega sobie możliwość kontaktu z „Uczestnikiem” w każdym czasie w celu weryfikacji danych zawartych w „Zgłoszeniu”, nie tylko w przypadku powzięcia wątpliwości co do autentyczności i prawdziwości dokumentów przesłanych przez Uczestnika w „Zgłoszeniu”, w szczególności poprzez prawo żądania okazania oryginału paragonu lub faktury VAT dokumentującej zakup „Produktu”, jak również potwierdzenia faktu dokonania zakupu w punkcie handlowym. W takim przypadku, termin o którym mowa w punkcie 5 powyżej, może ulec wydłużeniu do 30 dni kalendarzowych.

7. W przypadku prawidłowej weryfikacji „Uczestnik” otrzyma od „Koordynatora” wiadomość SMS.

8. Zwrot kwoty „Rabatu Promocyjnego” w wysokości przysługującej „Uczestnikowi” dokonany zostanie po pozytywnej weryfikacji Zgłoszenia, nie później jednak niż w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r.

9. Zwrot kwoty Rabatu Promocyjnego nie przysługuje w przypadku odstąpienia przez „Uczestnika” od umowy sprzedaży „Produktu”. W przypadku pobrania kwoty rabatu i jednocześnie odstąpienia od umowy sprzedaży „Produktu”, kwota rabatu podlega zwrotowi w ciągu 30 dni na konto bankowe o numerze:

06 1140 1977 0000 5813 5900 1015, Nairobia sp. z o.o., ul. Marconich 11/10, 02-954 Warszawa,

mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa

10. Kwota „Rabatu Promocyjnego” zwrócona „Uczestnikowi” w rozumieniu § 3 punkt 1.1 nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zwrot kwoty „Rabatu Promocyjnego” „Uczestnikowi” w rozumieniu § 3 punkt pkt 1.2 skutkuje powstaniem przychodu (obniżeniem kosztu zakupu „Produktu”) po stronie „Uczestnika” jeżeli dokonany zakup jest związany i wykorzystywany w działalności gospodarczej.

11. Jeśli w przypadku podania przez „Uczestnika” błędnych lub nieprawdziwych danych bankowych, adresowych i/lub kontaktowych, kontakt z takim „Uczestnikiem” lub wykonanie przelewu nie będzie możliwe, traci on prawo do uzyskania „Rabatu Promocyjnego”.

12. Zgłoszenie udziału w „Promocji” musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków „Zgłoszenia” udziału lub przesłanie „Zgłoszenia” po terminie spowoduje jego odrzucenie.

13. „Uczestnik” „Promocji” może uzyskać w „Promocji” „Rabaty Promocyjne” za zakup wszystkich „Produktów” z listy podanej w Załączniku nr 1. z zastrzeżeniem, że maksymalnie za zakup 1 (jednej) sztuki każdego rodzaju „Produktu” z listy podanej w Załączniku nr 1.

14. Zgłoszenie większej ilości danego rodzaju „Produktu” niż wskazano to w punkcie 13 wyżej, nie uprawnia do otrzymania większej niż wskazana wyżej ilości „Rabatów Promocyjnych”. W przypadku zgłoszenia zakupu więcej niż jednej sztuki danego rodzaju „Produktu”, „Organizator” przyznana „Rabat Promocyjny” wyłącznie za jeden „Produkt”, o czym decyduje kolejność weryfikacji „Zgłoszeń” przez „Organizatora”.

15. „Organizator” nie wystawia faktur korygujących do udzielonego „Rabatu Promocyjnego”.

§ 5.

Rabat promocyjny

1. „Uczestnikowi”, który dokonał poprawnego „Zgłoszenia”, za zakup danego „Produktu” objętego „Zgłoszeniem” przysługiwać będzie zwrot kwoty pieniężnej („Rabat Promocyjny”) uzależnionej od rodzaju zakupionego „Produktu”, stosownie do wysokości wskazanej w Tabeli nr 1 z Załącznika nr 1 w odniesieniu do „Produktu” będącego obiektywem, oraz wysokości wskazanej w Tabeli nr 2 z Załącznika nr 1 w odniesieniu do „Produktu” będącego aparatem fotograficznym.

2. Maksymalna kwota „Rabatu Promocyjnego” w „Promocji” przyznana danemu „Uczestnikowi”, nie może być wyższa niż łączna suma zwrotów za 1 (jedną) sztukę wszystkich rodzajów „Produktów” z listy podanej w Załączniku nr 1.

§ 6.

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z przebiegiem „Promocji” i w zakresie wadliwości wydania „Rabatu Promocyjnego” powinny być składane w formie pisemnej na adres Koordynatora: Nairobia sp. z o.o., ul. Marconich 11/10, 02-954 Warszawa, z dopiskiem „Nikon Cashback – REKLAMACJA”. W reklamacji „Uczestnik” powinien podać swoje imię i nazwisko oraz wskazać adres do korespondencji, a także żądanie i dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

2. Reklamacje rozpatrywane będą przez „Koordynatora” w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania, a o wyniku rozpatrzenia reklamacji zainteresowany zostanie powiadomiony w tym terminie w formie pisemnej.

§ 7.

Przetwarzanie danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby przeprowadzenia Promocji jest NIKON CEE GMBH Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, adres: 02-486 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 180 („Administrator”).

  2. Przetwarzanie danych osobowych w celu przyjęcia „Zgłoszenia”, poinformowania Uczestnika o prawidłowej weryfikacji Zgłoszenia, dokonania zwrotu „Rabatu Promocyjnego”, i rozstrzygania reklamacji zostaje powierzone koordynatorowi – Nairobia sp. z o.o., ul. Marconich 11/10, 02-954 Warszawa.

  3. Dane osobowe będą przetwarzane doraźnie, wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Promocji, w tym na potrzeby przyjęcia Zgłoszenia, poinformowania Uczestnika o prawidłowej weryfikacji Zgłoszenia, wydania Rabatów Promocyjnych, rozpatrzenia ew. reklamacji oraz w celach sprawozdawczości podatkowej i księgowej, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

  4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże ich brak uniemożliwi uczestnictwo w Promocji, wydanie Rabatu Promocyjnego, rozpatrzenie reklamacji.

  5. Podstawą przetwarzania danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia Promocji jest dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą, jednak brak jej wyrażenia uniemożliwia udział w Promocji lub wydanie Rabatu Promocyjnego. Przetwarzanie danych w postępowaniu reklamacyjnym następuje w prawnie uzasadnionym interesie Administratora tj. na potrzeby rozpatrzenia żądań reklamacyjnych w celu ich rozwiązania na etapie pozasądowym.

  6. Dane osobowe przetwarzane w związku z Promocją będą przetwarzane z tytułów następujących przez następujące okresy:

  1. w przypadku, w którym wysłane do Promocji Zgłoszenie zostało nagrodzone  dane osobowe Uczestników zamieszczone w Zgłoszeniu są przechowywane przez okres do chwili wydania Rabatu Promocyjnego (na potrzeby wydania Rabatu Promocyjnego), a następnie po wydaniu „Rabatu Promocyjnego” dane te oraz dane zawarte w dokumencie potwierdzającym wydanie Rabatu Promocyjnego (potwierdzenie przelewu) przechowywane są przez okres 5 lat liczony od początku roku następującego po roku, w którym wydano Rabat Promocyjny, na potrzeby ewentualnej kontroli podatkowej zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego; 

  2. w przypadku, w którym wysłane do Promocji Zgłoszenie nie zostało nagrodzone  dane osobowe zamieszczone w Zgłoszeniu są przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń majątkowych, tj. przez okres 6 lat;

  3. dane osobowe podawane przez osoby wnoszące reklamacje do Promocji:

 1. jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie tj. zakończy się wydaniem Rabatu Promocyjnego – dane zamieszczone w reklamacji i reklamacyjnej korespondencji Koordynatora, są przechowywane przez okres do chwili wydania Rabatu Promocyjnego (na potrzeby wydania Rabatu Promocyjnego), a następnie po wydaniu Rabatu Promocyjnego dane takie, dane zawarte w korespondencji reklamacyjnej Koordynatora i dane zawarte w dokumencie potwierdzającym wydanie Rabatu Promocyjnego (potwierdzenie przelewu) przechowywane są przez okres 5 lat liczony od początku roku następującego po roku, w którym wydano nagrodę, na potrzeby ewentualnej kontroli podatkowej zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego; 

 2. jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie tj. zakończy się odmową wydania Rabatu Promocyjnego – dane zamieszczone w reklamacji i reklamacyjnej korespondencji Koordynatora są przechowywane do powiadomienia o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

  1. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo wglądu do treści podanych danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, poprawiania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także żądania ich przeniesienia. Osobom takim przysługuje również prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  2. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje skarga do organu nadzorczego.

  3. Kontakt z Administratorem – korespondencję związaną z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres Administratora: NIKON CEE GMBH Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, Dział Obsługi Klienta, adres: 02-486 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 180 lub na adres e-mail: rm.PL@nikon.com.

§ 8.

Postanowienia końcowe

1. „Uczestnik” nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do „Rabatu Promocyjnego” na osobę trzecią.

2. Informacje dotyczące statusu swojego „Zgłoszenia” „Uczestnik” może uzyskać pod nr tel. +48 22 393-37-92 w dni robocze w godzinach 9:00-17:00 w okresie od 15.06.2018 r. – 31.10.2018 r. Opłata za połączenie jak za połączenie lokalne zgodnie z taryfą operatora z usług którego korzysta „Uczestnik”.

 

3. Pełna treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem: www.nikon.pl/promocje oraz w siedzibie „Organizatora” i „Koordynatora”. Podstawowe informacje o „Promocji” i jej zasadach zawarte będą w materiałach promocyjnych rozpowszechnianych przez „Organizatora” w związku z „Promocją”.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy praw.

 

 

Załącznik nr 1.

 

 

 

TABELA 2

PLN

VQA070E1

COOLPIX W300 czarny

215

VQA071E1

COOLPIX W300 pomarańczowy

215

VQA073E1

COOLPIX W300 moro

215

VQA072E1

COOLPIX W300 żółty

215

VQA070k001

COOLPIX W300 czarny, zestaw Holiday z plecakiem wodoodpornym

215

VQA071K001

COOLPIX W300 pomarańczowy, zestaw Holiday z plecakiem wodoodpornym

215

VQA073K001

COOLPIX W300 moro, zestaw Holiday z plecakiem wodoodpornym

215

VQA072K001

COOLPIX W300 żółty, zestaw Holiday z plecakiem wodoodpornym

215

VNA910E1

COOLPIX A900 czarny

215

VNA911E1

COOLPIX A900 srebrny

215

VNA951E1

COOLPIX B500 czarny

129

VNA952E1

COOLPIX B500 fioletowy

129

VNA953E1

COOLPIX B500 czerwony

129

wszystkie zestawy

D750

860

wszystkie zestawy

D7500

1290

wszystkie zestawy

D7200

860

wszystkie zestawy

D5600

430

 

 

 
   

 

 

 

 

TABELA 1

PLN

JAA801DA

AF-S NIKKOR 14-24mm 1:2.8G ED

430

JAA806DB

AF-S NIKKOR 16-35mm 1:4G ED VR

430

JAA824DA

AF-S NIKKOR 24-70mm 1:2.8E ED VR

645

JAA808DA

AF-S NIKKOR 28-300mm 1:3.5-5.6G ED VR

430

JAA830DA

AF-S NIKKOR 70-200mm 1:2.8E FL ED VR

645

JAA815DA

AF-S NIKKOR 70-200mm 1:4G ED VR

430

JAA833DA

AF-P NIKKOR 70-300mm 1:4.5-5.6E ED VR

430

JAA822DA

AF-S NIKKOR 200-500 mm 1:5,6E ED VR

430

JAA632DB

AF-S MICRO NIKKOR 60mm 1:2.8G ED

215

JAA630DB

AF-S MICRO NIKKOR 105mm 1:2.8G IF ED VR

320

JAA831DA

AF-S Fisheye 8-15mm f/3.5-4.5E ED

430

 

 

 

JAA138DA

AF-S NIKKOR 20mm 1:1.8G ED

215

JAA139DA

AF-S NIKKOR 24mm 1:1.8G ED

215

JAA135DA

AF-S NIKKOR 28mm 1:1.8G

215

JAA137DA

AF-S NIKKOR 35mm 1:1.8G ED

215

JAA015DA

AF-S NIKKOR 50mm 1:1.8G

215

JAA341DA

AF-S NIKKOR 85mm 1:1.8G

215

 

 

 

JAA804DA

AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G

430

JAA825DA

AF-S DX NIKKOR 16-80 mm 1:2,8-4E ED VR

430

JAA813DA

AF-S DX 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II

430

JAA821DA

AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR

430

JAA829DA

AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR

430

JAA638DA

AF-S DX MICRO NIKKOR 40mm f/2.8G ED

215

JAA637DA

AF-S DX MICRO NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR

215

JAA828DA

AF-P DX 70-300 f/4.5-6.3G ED

215

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl